วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรม: สายสัมพันธ์พี่กับน้อง รุ่น56

สายสัมพันธ์พี่กับน้อง
@ สาขาการประถมศึกษา
        กิจกรรมสายสัมพันธ์พี่กับน้อง เป็นกิจกรรมการรับน้อง รุ่น 56 ของสาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำสืบทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่น
        ภายในกิจกรรมประกอบด้วย
            การบายศรีสู่ขวัญ => เพื่อให้น้องๆเกิดขวัญและกำลังใจที่ดีขึ้นในการดำเนินชีวิต

            การบูม => พี่ทำการบูมให้กับน้อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรักในสถาบันการศึกษาและเป็นการแสดงความรักที่พี่มีต่อน้อง

            การนันทนาการ => เพื่อให้น้องๆเกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ 
            
            การจับสายรหัส => เพื่อให้น้องๆ ได้มีพี่เป็นที่ปรึกษาเรื่องต่างๆ เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน


ประมวลภาพกิจกรรมประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม

เกิดความรักสถาบัน

เกิดคววมสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือกัน

เป็นการสร้างความสัมพัธ์ที่ดีระหว่างพี่กับน้อง และน้องๆได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆมากขึ้น      ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น